Biyolojik Çamur Azaltımı

Aktif Çamur Sistemlerinde Biyolojik Fazla Çamur Azaltımı, YDRO PROCESS!

Biyolojik Çamur Azaltımı
Atık Su Yönetimi

Aktif Çamur Sistemlerinde Biyolojik Fazla Çamur Azaltımı, YDRO PROCESS!

Aktif çamur sistemlerinde, sistemden uzaklaştırılması gereken günlük biyolojik fazla çamurun azaltımı uygulaması, içeriğinde fakültatif hidroliz bakterileri, aerobik heterotrof ve ototrof bakteriler, gerekli enzim, nütrient, mineraller ve bio-hızlandırıcıları içeren granüler formda özel olarak geliştirilmiş bir bakteri kültürü kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

YDRO Serisi Ürünler; doğal olarak oluşan bakteri kültürleridir, kesinlikle genetiği değiştirilmemiştir ve hayvanlardan elde edilen herhangi bir içerik içermez. Her ürün atık suyun karakteristiğine göre üretilir.


YDRO PROCESS® mikrobiyal ürünün üremesi, çoğalması ve çalışması için optimum koşulları oluşturur. İçeriğinde;

 • Hidroliz Enzimi,
 • Fakültatif kültürler,
 • Aerobik kültürler,
 • Mikro-nutrient,
 • Biyo-zenginleştiriciler bulunur.
 • Eklenen bakteriler ortamda baskın tür haline gelir ve mevcut bakteriler ile işbirliği içinde yan yana yaşarlar.
 • Yaşama sürecinde prosese ve bakterilere zarar vermezler.
 • Uygun koşullarda eklenen mikroorganizmalar biyolojik süreci hızlandıran enzimler üretir.
 • Sistemde hidroliz prosesi baskın kılınarak kompleks organik bileşikler basit organik bileşiklere (Uçucu yağ asitleri, Asetik, Butirik, Propiyonik Asit v.b) dönüştürülmesi sağlanarak biyolojik fazla çamur azaltımı gerçekleştirilir.
 • Yağ-Gres gibi kompleks maddelerin uçucu yağ asidi gibi basit moleküllere dönüşmesini sağlar. Bunlardan kaynaklanan tıkanıklıklar ve hatların ve mekanik ekipmanların zarar görmesi en aza indirgenir.
 • The Ydro Process®, amonyak (NH4+) nitritlere (NO2-) ve daha sonra azot gazına (N2) dönüştürüldüğü için nitrat (NO3-) dönüşüm basamağı olmadığından daha az oksijen kaynağı gerektirir.
 • YDRO prosesi ile beraber ilave fosfor giderimi sağlanır.
 • Bertaraf edilmesi geren fazla çamur miktarında %60-80 oranında azalma,
 • Havalandırma için harcanan elektrik enerjisinde %20-40 oranında tasarruf,
 • Katyonik PE tüketiminde %80 oranında azalma,
 • Azot ve Fosfor parametrelerinde ilave giderim,
 • Mikrokirletici gideriminde önemli oranda artış,
 • Tesis çıkış suyu parametrelerinde iyileştirme (BOİ,KOİ,AKM,TN,TP),
 • Gelen şok yüklere (yüksek yükler ve ani seyrelmeler) karşı yüksek direnç,
 • Septik şartlar sebebiyle oluşan Koku kontrolünün sağlanması,
 • Tesis Yağ-Gres yükünün azalması.
%

80

Çamur Azaltma

Bertaraf edilmesi geren fazla çamur miktarında %60-80 oranında azalma.

 
%

40

Enerji Tasarrufu

Havalandırma için harcanan elektrik enerjisinde %20-40 oranında tasarruf.

 
%

80

Katyonik Azalma

Katyonik PE tüketiminde %80 oranında azalma.

 
%

70

Mekanik Ekipman Maliyetlerinde Azalma

Geri Devir, Dekantör gibi mekanik ekipmanlarda operasyonal ve enerji maliyetlerinde %70’e kadar azalma.


Aktif Çamur Sistemleri: Kentsel atıksu arıtımı sağlayan, gerekli kontrol-otomasyon altyapısına sahip tüm aktif çamur sistemlerinde (Klasik, Uzun Havalandırmalı, BNR vd.) uygulanmaya müsaittir.

Biyo-Hızlandırma
Biyo-Hızlandırma

Biyo-Hızlandırma (Biougmentation)
Teknolojisi Nedir?

Biyohızlandırma, Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtımında organik madde giderimini sağlamak için kullanılan biyolojik arıtma proseslerinin temeli olan biyolojik bozunma reaksiyonlarının, özel seçilmiş bakteri kültürlerinin sisteme dışarıdan ilavesi ile hızlandırılması işlemidir.

 • Biyolojik arıtma prosesleri iki temel sucul ortam kullanılarak geliştirilmiştir:
 • Aerobik (Havalı): Sucul ortamda yeterli miktarda Çözünmüş Oksijen bulunur.
 • Anaerobik (Havasız): Sucul ortamda Çözünmüş Oksijen bulunmaz.

Bir Bakteri yaşamını sürdürebilmek ve çoğalabilmek için, enerji kaynağına, çoğalırken oluşacak yeni bakteri hücre yapısını oluşturacak hücre karbonuna ve azot, fosfor,kükürt,potasyum, kalsiyum gibi inorganik maddelere ihtiyaç duyar. Karbon ve enerji kaynakları substrat olarak isimlendirilmektedir. Aerobik ve anaerobik koşullarda yaşam kabiliyetine göre bakteriler üç ana gruba ayrılır:

 • Aerobik Bakteriler: çoğalabilmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi üretebilmek için çözünmüş oksijene ihtiyaç duyarlar. Oksijensiz ortamda yaşayamazlar.
 • Anaerobik Bakteriler: Enerji üretebilmeleri ve çoğalabilmeleri için oksijensiz ortam gerekir. Çözünmüş Oksijenin bulunduğu ortamda yaşayamazlar.
 • Fakültatif Bakteriler: Hem aerobik hem de anaerobik ortamda yaşayabilir, enerji üretebilir ve çoğalabilirler.